Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met 3KLIKS, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van 3KLIKS te aanvaarden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van 3KLIKS zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen gekozen vervaltermijn voor akkoord ondertekent en per mail terugzendt aan 3KLIKS. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

2.3 De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht 3KLIKS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

 

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang 3KLIKS haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat. Is dat wel het geval, behoudt 3KLIKS het recht om de betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 165 EUR te vragen.

 

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt 3KLIKS niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

 

Artikel 5. Risico

5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij 3KLIKS bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

 

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking vermeld in de overeenkomst dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 30% van het factuurbedrag. Bij levering van de bestelling is de klant de overige 70% van het factuurbedrag verschuldigd.

6.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van 3KLIKS (vermeld op alle facturen en offertes).

6.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan 3KLIKS een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

6.4 3KLIKS behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur

7.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan 3KLIKS te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid – Algemeen

8.1. 3KLIKS verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van 3KLIKS zijn middelenverbintenissen. 3KLIKS is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

8.2. 3KLIKS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. 3KLIKS zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van 3KLIKS of een aangestelde.

8.3. De aansprakelijkheid van 3KLIKS met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van 3KLIKS. De totale aansprakelijkheid van 3KLIKS, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan 3KLIKS werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

8.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 3KLIKS het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8.5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt 3KLIKS geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

8.6 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computer- programma’s en halfgeleiders.

9.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door 3KLIKS ontwikkelde websites.

9.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door 3KLIKS gecreëerde website worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatie-wijzen en -vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld.

Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door 3KLIKS werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. 3KLIKS verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

9.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan 3KLIKS of een derde waarmee 3KLIKS hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. De klant verkrijgt een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

9.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van 3KLIKS ten allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal 3KLIKS onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van 3KLIKS waarvan hij kennis neemt.

 

Artikel 10. Hostingdiensten & domeinnaam

10.1. Voor de hosting en registratie van domeinnamen werkt 3KLIKS samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt 3KLIKS de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.

10.2. De hostingdiensten worden door 3KLIKS aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij 3KLIKS en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 1 maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan 3KLIKS over te maken per aangetekende brief of 2 maand voor de ingang van de nieuwe termijn per e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van 3KLIKS. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

10.3 3KLIKS is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.

10.4 Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met 3KLIKS wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door 3KLIKS van backups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn hosting-account. 3KLIKS kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door 3KLIKS eventueel backups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.

 

Artikel 11. Aanlevering bronbestanden

11.1. Bronbestanden, gebruikt voor de creatie van het product worden niet aangeleverd tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden kunnen echter steeds tegen betaling verkregen worden.

 

Artikel 12. Beëindiging van de overeenkomst

12.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft 3KLIKS het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

12.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door 3KLIKS verleende diensten betalen, alsook de kosten die 3KLIKS moet maken als gevolg van deze beëindiging. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor 3KLIKS. Bovendien behoudt 3KLIKS het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

12.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

 

Artikel 13. Geheimhoudingsplicht

13.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 14. Verwerking persoonsgegevens

14.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van 3KLIKS, heeft 3KLIKS de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

14.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt 3KLIKS persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten.

14.3 De klant beschikt over het recht op inzage en eventuele correctie van zijn of haar persoonsgegevens mits bewijs van identiteit (bv. aan de hand van een kopie van de identiteitskaart). Aanvragen dienen schriftelijk, gedateerd en ondertekend aan 3KLIKS bezorgt te worden. Dit kan via jonas@3kliks.be of via het postadres: Melkerijstraat 11 bus 12, Halle 1500, België. 3KLIKS stelt alles in het werk om de gegevens zo spoedig mogelijk bij te werken.

In geval van vragen of klachten kan er steeds contact opgenomen worden via 04/84 11 42 83 of jonas@3kliks.be

 

Artikel 15. Referentie

15.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door 3KLIKS voor de klant ontwikkelde product kan worden opgenomen in het referentieportfolio van 3KLIKS.

 

Artikel 16. Overmacht

16.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover 3KLIKS geen controle heeft, bevrijden 3KLIKS, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

16.2 Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door 3KLIKS tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 

Artikel 17. Nietigheid

17.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen 3KLIKS en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

18.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van 3KLIKS. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Brussel.

 

Artikel 19. Privacy

Alle gegevens worden met de nodige zorg en discretie door 3KLIKS behandeld zoals opgenomen in artikel 14. Meer info over de privacy richtlijnen is terug te vinden op de privacy policy pagina.

Privacybeleid Cookiebeleid